เกี่ยวกับศูนย์ 2021-10-28T09:16:16+00:00

ABOUT MPEC

ประวัติและข้อมูลศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

Icon

MEET OUR DOCTORS

อดีต ผอ. ผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์ตาปลอม

พ.ญ. สายจินต์ อิสีประดิฐ
พ.ญ. สายจินต์ อิสีประดิฐอดีตผู้อำนวยการ ผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์ตาปลอม
บทความ/สาส์นจากผอ.

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

นพ. อภิชัย สิรกุลจิรา
นพ. อภิชัย สิรกุลจิราผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
บทความ/สาส์นจากผอ.

ประวัติ รพ. เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้มีพระราชดำรัส สรุปความว่า “คนไร่ขิงมีใจกว้างความสามารถสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ แต่ในท้องถิ่นเป็นบริเวณที่มีน้ำเสียซึ่งจะมีผลกระทบสุขภาพของนักเรียน วัดน่าจะสร้างสถานที่พักฟื้น ๔-๕ เตียง” จากพระราชดำรัส ดังกล่าว

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จึงได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์โดยจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง โดยใช้เงินบริจาคจากศรัทธาของประชาชน รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙๕,๗๗๘,๔๙๔ บาท

กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์กำหนดให้เป็น “ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับผิดชอบการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดที่ทำการ “ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และได้เปิดบริการผู้ป่วย อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีจักษุแพทย์ สาขาเฉพาะทางต่างๆ รวม 28 ท่าน

เป็นสถาบันผลิตจักษุแพทย์ และจักษุแพทย์เฉพาะทางเฉพาะ โดยมีแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปีละ 5 ราย

ประวัติศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เนื่องจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไรขิง) มีศูนย์การแพทย์จักษุวิทยา ที่รองรับและดูแลผู้ป่วยทางตาหรือจักษุวิทยาจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในโรคหรือปัญหาทางตาของผู้ป่วยที่พบได้บ่อย คือ ภาวะตาผิดรูป หนึ่งข้างหรือทั้งสองข้าง ไม่ว่าจะเป็นโดยกำเนิด, หรือภายหลัง ทั้งจากโรคต้อหิน/โรคจอตา ที่ทำให้ตาฝ่อผิดรูป, หลังการติดเชื้อ, หลังการผ่าตัด หรืออุบัติเหตุ ทั้งที่ต้องเอาตาออกหรือยังมีตาเก่าที่ฝ่อผิดรูปอยู่ ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการเข้าสังคม

โดยหลายคนมีปัญหาถูกกีดกันและไม่ได้รับเข้าทำงาน บางคนถูกเพื่อนล้อเลียน ส่งผลให้สูญเสียความมั่นใจ ปลีกตัวแยกจากสังคม ผู้ป่วยกลุ่มนี้สูญเสียโอกาสในชีวิตมากมาย ทางโรงพยาบาลเรามีจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งดวงตาและอวัยวะรอบดวงตา ซึ่งดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้โดยเฉพาะ และให้บริการตาปลอมแก่ผู้ป่วย โดยตาปลอมชนิดสำเร็จรูปมากกว่า 10 ปี เราพบว่า ตาปลอมชนิดสำเร็จรูปนี้สามารถแก้ปัญหาในผู้ป่วยได้ระดับนึงและมีข้อจำกัดในผู้ป่วยบางราย เนื่องจากหลายราย มีปัญหาในเรื่องของขนาดชิ้นตาปลอม ขนาดของตาดำ สีของตาดำและตาขาวที่แตกต่างจากตาปกติอีกข้าง ทำให้ต้องส่งผู้ป่วยไปรับบริการการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลที่สถาบันอื่น ซึ่งมีเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทย ทำให้มีคิวการรอคอยที่ยาวนาน และผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ซึ่งได้รับการวางตัวจากกรมการแพทย์ว่าจะพัฒนาเป็นสถาบันจักษุแห่งชาติได้เห็นถึงปัญหานี้ จึงส่ง พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล
(อารีย์) จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งดวงตาและอวัยวะรอบดวงตา พร้อมคุณน้ำทิพย์ แย้มโกมล ตำแหน่งนักจัดการไปศึกษาดูงานการทำตาปลอมเฉพาะบุคคล ที่ประทเศอินเดีย เมื่อพฤศจิกายน 2558 และกลับมาเปิดศูนย์ตาปลอมที่ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง ) โดยให้บริการครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยสามารถดูแล ผู้ป่วยที่ต้องการตาปลอมของ โรงพยาบาลเราได้มากขึ้น ผลที่ได้เป็นที่พอใจแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างดี