จักษุแพทย์และบุคลากรของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) แพทย์หญิงสุณิสา สินธุวงศ์

แพทย์หญิงสุณิสา สินธุวงศ์

ตำแหน่ง

จักษุแพทย์สาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้างเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา (Oculoplastic consultant)

นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ (Expert level)

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

(Mettapracharak Eye Center, Mettapracharak Hospital)

การศึกษา

2536               ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1993               Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

2542               วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

1999               Diplomate Thai Board in Ophthalmology, Department of Ophthalmology,

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

2552               ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2009               Master of Public and Private Management, National Institute of

Development Administration

2554               ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบาดวิทยาทางคลินิก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2011               Master of Science (Clinical Epidemiology), Chulalongkorn University

2556               ประกาศนียบัตรหลักสูตรสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้างเปลือกตา

ท่อน้ำตาและเบ้าตา ศูนย์การแพทย์ซัมซุง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

2013               Certificate of Completion Medical Scientist Fellowship Program

In Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery,

Samsung Medical Center, Seoul, Korea

2557               ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์รุ่นที่ 5

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2014               Certificate of Completion Chief Information Officer Program, School of

Hospital Administration, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

ติดต่อและนัดคุณหมอ

ติดต่อและนัดคุณหมอเพื่อรับการรักษา

ติดต่อและนัดคุณหมอ
2017-07-20T23:44:11+00:00